Salty


Black silver charcoal spotted tabby
Geb 06/2021
apb/a C/cs D/D 

Hcm negativ geschallt (pawpeds) 
Juni 2022
Mai 2023
PKD negativ geschallt
Pra-b/pk-def n/n 
Fiv negativ
Felv geimpft 

Schneckenbert

seal mink charcoal spotted tabby
Geb.: 09/2021
cs/cb apb/apb D/d

HCM und pkd  negativ geschallt
August 2022
Mai 2023
pra-b und pk-def n/n
FIV negativ 
Felv geimpft